diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Εταιρικό Προφίλ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) συστάθηκε τον  Οκτώβριο του 2003 σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, με τις υπ. αρίθμ. 252 και 254/2003 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής και την υπ. αρίθμ. 08/ΔΤΑ/21393 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 1570 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 24ης Οκτωβρίου 2003.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή - μη κερδοσκοπικό - χαρακτήρα, που σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όλης της περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής», όπως ορίζει ο Νόμος 1069/80. 

Διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από: 4 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία2 δημότες ή κατοίκους του Δήμου με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης1 εκπρόσωπος από κοινωνικό φορέα της πόλης  

 

Scroll Up